Referat från årsmötet 2014

– Medlemmar som vill avsäga sig en funktionärsuppgift inför årsmötet behöver meddela detta senast vid båtklubbens höstmöte, ungefär sex månader före ordinarie årsmöte. Detta för att valberedningen skall få tid till att förbereda förslag till nya val.

– Det har varit stora kostnader över budget under 2013 pga. oväntade problem i rännan. Ekonomin behöver en buffert, men inga avgifter behöver höjas inför 2015. En höjning gjordes med 100 kr per båtplats redan inför 2014. Under 2014-2015 skall det inte göras några stora reparationer som medför stora kostnader.

– Medlemskapet i ÖVBF och Båtunionen diskuterades.

– Intresset för årsmötet diskuterades. Hur kan man få upp intresset?

– En klubbfest för invigning av all ombyggnation önskas att genomföras till sommaren, men det behövs en festkommitte för att göra detta möjligt.

– Förslag till ändringar för moderniserade stadgar diskuterades och beslutades. För att dessa ändringar skall kunna träda i kraft krävs ett ytterligare årsmötes beslut om dessa ändringar.