Kallelse till höstmöte Lugnås båtklubb 4 sept 2023


Direkt efter sista arbetsafton som börjar måndagen 4 september kl 18:00 håller vi ett höstmöte med grillning. Vi stämmer av sommaren då den är någorlunda i färskt minne. Det kan gälla olika saker som funkat eller inte, eller andra funderingar/önskemål vi har.

En punkt på dagordning gäller ändringar i stadgarna som antogs vid årsmötet i våras. Stadgeändringen kan fastställas först efter två följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett årsmöte. Ändringen gäller en ny funktion – ”hamnkapten” – för klubbens hamnkommitté och styrelse. Idén med en hamnkapten är att ha ansvar kring insatser i och omkring hamnen så att fördelningen blir bättre mellan hamnkapten och hamnfogde, samt att hamnkommitténs arbete också blir tydligare.

Ändringar, i fetstil:
§ 8
Klubbstyrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare,
Kassör, hamnfogde och hamnkapten vilka väljas på 2 år samt 2 styrelsesuppleanter vilka väljes på 1år.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljes växelvis enligt följande:
Ordföranden, v. sekreteraren och hamnfogden står i tur att avgå jämna årtal och övriga
ledamöter udda årtal.
§ 9
Hamnen
Klubben äger hamnområdet och de anordningar som hör till.
Klubben hyr visst område för klubbhus och parkering.
Ärenden rörande hamnen finns fastställda i ”Bestämmelser för Björsätershamnen” och
handlägges av en hamnkommitté bestående av hamnfogde, hamnkapten och minst 2 ledamöter vilka väljes för en tid av 1 år.

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna till höstmötet. Väl mött i hamnen måndagen den 4:e september.

LBK-styrelsen