Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmöte 2024, referat

Årsmötet hölls den 18 mars i Lugnås Bygdegård.

Utöver stadgeenliga ärenden tog mötet upp:

 • Det blir ingen muddring under året.
 • Pålarna vid båtplatserna skall kompletteras med rör.
 • Valberedningen kompletteras vid första arbetskvällen för sommaren.
 • Båtsamverkan kommer informera vid första arbetskvällen för sommaren eftersom dom hade förhinder att medverka i årsmötet.
 • Alla avgifter ligger kvar på samma belopp för 2024.
 • Diskussioner om ”öppen hamn” ledde till att styrelsen fick i uppdrag att arbeta med frågan för att öppna tillgängligheten till hamnen under säsongen 2024. En rampavgift för besökande rampare, såsom finns på många andra ställen, kommer behövas. Öppen hamn skulle också kunna resultera i ett utökat parkeringsbehov i hamnen. Åtgärder 2024 för öppen hamn kommer utvärderas vid höstmötet.
 • Vaktfunktionen diskuterades. Eftersom så få båtplatser används blir det mycket vaktnätter för befintliga, vilket inte är hållbart. Inget beslut i frågan.

Kallelse till höstmöte Lugnås båtklubb 4 sept 2023


Direkt efter sista arbetsafton som börjar måndagen 4 september kl 18:00 håller vi ett höstmöte med grillning. Vi stämmer av sommaren då den är någorlunda i färskt minne. Det kan gälla olika saker som funkat eller inte, eller andra funderingar/önskemål vi har.

En punkt på dagordning gäller ändringar i stadgarna som antogs vid årsmötet i våras. Stadgeändringen kan fastställas först efter två följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett årsmöte. Ändringen gäller en ny funktion – ”hamnkapten” – för klubbens hamnkommitté och styrelse. Idén med en hamnkapten är att ha ansvar kring insatser i och omkring hamnen så att fördelningen blir bättre mellan hamnkapten och hamnfogde, samt att hamnkommitténs arbete också blir tydligare.

Ändringar, i fetstil:
§ 8
Klubbstyrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare,
Kassör, hamnfogde och hamnkapten vilka väljas på 2 år samt 2 styrelsesuppleanter vilka väljes på 1år.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljes växelvis enligt följande:
Ordföranden, v. sekreteraren och hamnfogden står i tur att avgå jämna årtal och övriga
ledamöter udda årtal.
§ 9
Hamnen
Klubben äger hamnområdet och de anordningar som hör till.
Klubben hyr visst område för klubbhus och parkering.
Ärenden rörande hamnen finns fastställda i ”Bestämmelser för Björsätershamnen” och
handlägges av en hamnkommitté bestående av hamnfogde, hamnkapten och minst 2 ledamöter vilka väljes för en tid av 1 år.

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna till höstmötet. Väl mött i hamnen måndagen den 4:e september.

LBK-styrelsen

Årsmöte 2023, referat

Val:

 • Styrelse, nya val: Till kassör valdes Bengt-Olof Nilsson (1år), till sekreterare valdes Morgan Hammarström (2år). Till styrelsesuppleanter valdes Gunnar Mathiason och Björn Svensson (1 år).
 • Till hamnkapten (ny funktionär) valdes Håkan Johansson. Stadgeändring för att inkludera hamnkapten godkändes.
 • Hamnkommitte valdes.
 • Elavgiften höjs till 300 kr från säsongen 2023.
 • Muddring diskuterades, men ströks.
 • Båtklubbens vimpel för båt (standerd) finns att köpa för 100 kr.