Välkommen

Senaste nytt:

 • Kallelse till höstmöte Lugnås båtklubb 4 sept 2023


  Direkt efter sista arbetsafton som börjar måndagen 4 september kl 18:00 håller vi ett höstmöte med grillning. Vi stämmer av sommaren då den är någorlunda i färskt minne. Det kan gälla olika saker som funkat eller inte, eller andra funderingar/önskemål vi har.

  En punkt på dagordning gäller ändringar i stadgarna som antogs vid årsmötet i våras. Stadgeändringen kan fastställas först efter två följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett årsmöte. Ändringen gäller en ny funktion – ”hamnkapten” – för klubbens hamnkommitté och styrelse. Idén med en hamnkapten är att ha ansvar kring insatser i och omkring hamnen så att fördelningen blir bättre mellan hamnkapten och hamnfogde, samt att hamnkommitténs arbete också blir tydligare.

  Ändringar, i fetstil:
  § 8
  Klubbstyrelsen
  Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare,
  Kassör, hamnfogde och hamnkapten vilka väljas på 2 år samt 2 styrelsesuppleanter vilka väljes på 1år.
  Styrelsens ordinarie ledamöter väljes växelvis enligt följande:
  Ordföranden, v. sekreteraren och hamnfogden står i tur att avgå jämna årtal och övriga
  ledamöter udda årtal.
  § 9
  Hamnen
  Klubben äger hamnområdet och de anordningar som hör till.
  Klubben hyr visst område för klubbhus och parkering.
  Ärenden rörande hamnen finns fastställda i ”Bestämmelser för Björsätershamnen” och
  handlägges av en hamnkommitté bestående av hamnfogde, hamnkapten och minst 2 ledamöter vilka väljes för en tid av 1 år.

  Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna till höstmötet. Väl mött i hamnen måndagen den 4:e september.

  LBK-styrelsen

Medlemsinformation, senaste rubriker:

All medlemsinformation finns här


Vinter 2012

Vinter 2021

KORT OM LUGNÅS BÅTKLUBB OCH BJÖRSÄTERS BÅTHAMN

Björsäters båthamn är en privat hamn som ägs av Lugnås Båtklubb. Den som vill ha båtplats skall vara medlem i klubben. Platsfördelning för medlemmar inför sommarsäsongen sker i början på året.

Medlemmar med båtplats deltar i minst två arbetskvällar varje säsong, och du förväntas också delta vid andra speciella arbetstillfällen som uppkommer. Vi träffas för ordinarie arbetskvällar som regel den första måndagen i månaden, maj t.o.m. september. Start kl 18. Har du båtplats ansvarar du också för nattvakten under en eller två nätter under en säsong.

Vi använder i regel SMS för utskick av information till våra medlemmar så det är viktigt att numret är rätt i vårt register. Anmäl därför alltid förändringar av mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida, via båtklubbarnas gemensamma BAS-system. Gå via valet ”Medlemskap” i menyn.

Lugnås Båtklubb är medlem i Svenska Båtunionen och Östra Vänerns Båtförbund. När du blir medlem i Lugnås Båtklubb får du därför tidningen Båtliv.

Vår hamnfodge sköter fördelningen av båtplatser. Vår kassör tar in avgifter och kan lämna uppgifter om dessa. Vår hamnkapten leder och fördelar det gemensamma arbetet med att underhålla och utveckla vår hamn.

Läs gärna mer på övriga sidor för ytterligare information.

Inloppet, våren 2020

Inloppet våren 2020

MILJÖPLAN FÖR LUGNÅS BÅTKLUBB

Alla medlemmar uppmanas läsa klubbens miljöplan  eftersom den beskriver hur vi i praktiken agerar i vår hamn, både för att följa miljökrav som klubbens medlemmar har på sig, och för att vara rädda om vår miljö. Självklart vill vi värna vår hamn och sjö.

Läs miljöplanen under menyn ”Medlemsinformation/Nyhetsflöde” eller klicka här.

Piren våren 2020

Piren våren 2020


HÅLL KOLL

SMHI Sjörapport | Vattenstånd | Om Vänern

Lappgrundets topp 58 41.104, 13 41.979 Myrgrund 58 40.546, 13 41.211