Utvalt inlägg

Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. Start 2023 är den 8 maj då första måndagen i maj är en helgdag.

Även den som använder hamnen endast för rampning uppmanas vara med på arbetskvällarna för att vara med och hålla vår hamn i gott skick.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Skriv upp dej på listan i klubbhuset så kan vi fördela det arbetet på ett bra sätt.

Information i januari 2023

O´hoj medlemmar och god fortsättning på det nya året. Det har varit några besvärliga år med pandemi och nu med hemskt eländigt krig i vår närhet som istället tagit vid och i hög grad påverkar vår vardag. Vi ser i alla händelser framemot ett nytt och fint år på sjön och i vår hamn. Det kommer vi få med lite men viktigt arbete när vi håller denna fina båtklubb i rullning. I det närmaste innebär det att fler intresserade engagerar sig lite mer i klubben. Vid kommande årsmöte ska bland annat en ny hamnfogde väljas in för hamnkommittén då Ludde har tackat för sig ifrån ansvarsrollen. Vi passar därför här på att innerligt tacka honom för sitt starka engagemang och positiva möte med nya som gamla klubbmedlemmarna, samt arbete som han lägger ner i klubben, och sist men inte minst lagt ner under de senare åren och gångna året. /Styrelsen

Lugnås båtklubbs årsmöte för 2023
Årsmöte hålls den 23 mars 2023 kl 18.30 i Övre Lugnås bygdegård. En av punkterna kommer att hantera muddring i hamnen. Hör gärna av er till valberedningen om ni känner att ni vill bidra till klubbens utveckling.

Anmälan båtplats / medlemsärende
Nu gäller följande: Man har kvar sin båtplats och sitt medlemskap från föregående år tills man avsäger sig sin plats / medlemskap aktivt till klubben. Vill man uppdatera sina personuppgifter / båtdata så gör man det i BAS-systemet som man når via bas.batunionen.se

Info från hamnen
Vi har tillgängliga platser i vår hamn, hjälps vi åt att fylla dessa platser så får vi en aktiv
båtklubb Gå gärna in på vår hemsida för aktuell information www.lugnasbatklubb.se

Information från Skaraborgs båtförbund
Göta kanal 2023: För tredje året i rad kan samarbetsgruppen Göta kanal, Skaraborgs båtförbund, Värmlands båtförbund samt Östergötlands BF erbjuda er båtägare som är klubbansluten till SBU- anslutet förbund. Erbjudandet 25% högsäsongsbiljett rabatt gäller bokning gjord mellan 15 februari och 3 mars. Bokningen är avbokningsbar fram till incheckning till en kostnad av 500 kr.
Bokning sker på www.gotakanal.se/sv/fritidsbat
OBS: Kampanjkod: Vänern23

Extra årsmöte har hållits med anledning av att Svenska Båtunionen höjer medlemsavgiften 2023. Det genomfördes där två beslut:

 1. Höjd medlemsavgift, beslut togs att föreslå höjd medlemsavgift från 84kr till 100kr. Detta tas upp till beslut på förbundets kommande årsmöte.
 2. Stadgeändring, man förtydligade att beslut om medlemsavgift skall gälla för
  nästkommande kalenderår. Även detta tas upp till beslut på förbundets kommande årsmöte.

Årsmöte 2022, referat

Den 31 mars 2022 hölls Lugnås Båtklubbs årsmöte i Lugnås Bygdegård.

Beslutades att kunna erbjuda alla som vill vara medlemmar i klubben att kunna bli detta, oavsett boendeort eller anknytning till Lugnås. Liksom tidigare beslutas alla medlemsansökningar av styrelsen.

Medlemsavgift är sedan tidigare beslutad till 500 kr årligen och innefattar numera rampning. Beslutet gäller från säsongen 2022.

Avgifter för båtplats beslutades vara oförändrad, men endast kategori A behålls. Kategori B och C avskaffas. Sommarplatser avskaffas och alla som vill ha båtplats skall vara medlemmar i klubben. Detta gäller från säsongen 2022.

Förändringar av avgifter beslutade på detta årsmöte gäller alltså från sommaren 2022, i motsats till tidigare år då årsmötet har beslutat om efterkommande års avgifter.

De flesta funktionärer behålls, men byte sker av en av de miljöansvariga. Det finns en nu en vakant plats som vice ledamot i valberedningen.

Schema för gräsklippning mellan arbetskvällar kommer finnas anslagen i klubblokalen i hamnen.

Kameraövervakning kommer installeras i hamnen.

Under året kommer förslag till byte av bom och nycklar att tas fram.

Årsmöte 2021, referat

Mötet hölls den 23 augusti 2021 i Lugnås bygdegård, försenat pga pandemin.

Några punkter att kommunicera till icke-närvarande medlemmar:

 • I takt med minskat utnyttjande av våra båtplatser (och därmed intäkter) kommer vi att behöva se över hur tillgången till medlemskap och båtplatser fungerar. Styrelsen skall komma med förslag på ev. stadgeändringar. Vi behöver ta in erferenheter från andra klubbar i hur de utvecklar sina klubbar i takt med tiden.
 • Vår hamnkran kommer nu repareras och sedan ombesiktigas, då det varit användningsförbud för kranen som en följd av årets besiktning.
 • Medlemsavgiften höjs till 500 kr från 2022, men då ingår alltid rampning. Ingen enskild rampavgift kommer tas ut för medlemmar som bara använder ramp men som inte har båtplats.
 • Nyckelsystemet kommer ses över då vi har ett antal nycklar inte återinkommit efter avslutat medlemskap.
 • Ny tf. hamnfodge fram till nästa årsmöte är Hans-Erik Lundin.
 • Omval av vise ordförande, kassör och sekreterare.
 • Till hedersmedlemmar valdes Hans-Erik Lundin, Stig-Olof Gustavsson och Harry Rehn.
 • Valberedningens arbete behöver förenklas, så att dess funktionärer har naturlig och bra kontakt med både nya och gamla medlemmar.
 • Båtplatsavgifter för 2022 beslutades vara oförändrade.
 • Avgiften för utebliven arbetskväll sattes till 800 kr från 2022.

Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.