Utvalt inlägg

Arbete i hamnen första måndagen i maj-sep kl 18

Medlemmar med båtplats förväntas medverka vid minst två tillfällen per säsong i hamnen för arbetskväll, den 1:a måndagen i månaden kl. 18. Start 2023 är den 8 maj då första måndagen i maj är en helgdag.

Även den som använder hamnen endast för rampning uppmanas vara med på arbetskvällarna för att vara med och hålla vår hamn i gott skick.

Vi har också möjlighet till att välja att jobba med gräsklippning mellan arbetskvällar. Detta skall ske mitt i månaden mellan arbetskvällarna. Skriv upp dej på listan i klubbhuset så kan vi fördela det arbetet på ett bra sätt.

Kallelse till höstmöte Lugnås båtklubb 4 sept 2023


Direkt efter sista arbetsafton som börjar måndagen 4 september kl 18:00 håller vi ett höstmöte med grillning. Vi stämmer av sommaren då den är någorlunda i färskt minne. Det kan gälla olika saker som funkat eller inte, eller andra funderingar/önskemål vi har.

En punkt på dagordning gäller ändringar i stadgarna som antogs vid årsmötet i våras. Stadgeändringen kan fastställas först efter två följande medlemsmöten, varav ett ska vara ett årsmöte. Ändringen gäller en ny funktion – ”hamnkapten” – för klubbens hamnkommitté och styrelse. Idén med en hamnkapten är att ha ansvar kring insatser i och omkring hamnen så att fördelningen blir bättre mellan hamnkapten och hamnfogde, samt att hamnkommitténs arbete också blir tydligare.

Ändringar, i fetstil:
§ 8
Klubbstyrelsen
Klubbens styrelse skall bestå av ordförande, v. ordförande, sekreterare, v. sekreterare,
Kassör, hamnfogde och hamnkapten vilka väljas på 2 år samt 2 styrelsesuppleanter vilka väljes på 1år.
Styrelsens ordinarie ledamöter väljes växelvis enligt följande:
Ordföranden, v. sekreteraren och hamnfogden står i tur att avgå jämna årtal och övriga
ledamöter udda årtal.
§ 9
Hamnen
Klubben äger hamnområdet och de anordningar som hör till.
Klubben hyr visst område för klubbhus och parkering.
Ärenden rörande hamnen finns fastställda i ”Bestämmelser för Björsätershamnen” och
handlägges av en hamnkommitté bestående av hamnfogde, hamnkapten och minst 2 ledamöter vilka väljes för en tid av 1 år.

Styrelsen önskar alla medlemmar varmt välkomna till höstmötet. Väl mött i hamnen måndagen den 4:e september.

LBK-styrelsen

Årsmöte 2023, referat

Val:

  • Styrelse, nya val: Till kassör valdes Bengt-Olof Nilsson (1år), till sekreterare valdes Morgan Hammarström (2år). Till styrelsesuppleanter valdes Gunnar Mathiason och Björn Svensson (1 år).
  • Till hamnkapten (ny funktionär) valdes Håkan Johansson. Stadgeändring för att inkludera hamnkapten godkändes.
  • Hamnkommitte valdes.
  • Elavgiften höjs till 300 kr från säsongen 2023.
  • Muddring diskuterades, men ströks.
  • Båtklubbens vimpel för båt (standerd) finns att köpa för 100 kr.

Årsmöte 2022, referat

Den 31 mars 2022 hölls Lugnås Båtklubbs årsmöte i Lugnås Bygdegård.

Beslutades att kunna erbjuda alla som vill vara medlemmar i klubben att kunna bli detta, oavsett boendeort eller anknytning till Lugnås. Liksom tidigare beslutas alla medlemsansökningar av styrelsen.

Medlemsavgift är sedan tidigare beslutad till 500 kr årligen och innefattar numera rampning. Beslutet gäller från säsongen 2022.

Avgifter för båtplats beslutades vara oförändrad, men endast kategori A behålls. Kategori B och C avskaffas. Sommarplatser avskaffas och alla som vill ha båtplats skall vara medlemmar i klubben. Detta gäller från säsongen 2022.

Förändringar av avgifter beslutade på detta årsmöte gäller alltså från sommaren 2022, i motsats till tidigare år då årsmötet har beslutat om efterkommande års avgifter.

De flesta funktionärer behålls, men byte sker av en av de miljöansvariga. Det finns en nu en vakant plats som vice ledamot i valberedningen.

Schema för gräsklippning mellan arbetskvällar kommer finnas anslagen i klubblokalen i hamnen.

Kameraövervakning kommer installeras i hamnen.

Under året kommer förslag till byte av bom och nycklar att tas fram.

Uppge mobil och adressuppgifter

Anmäl alltid förändringar av hemnummer, mobilnummer, epost och adressuppgifter här på klubbens hemsida.

Anmälda mobilnummer listas i årsutskicket som en säkerhet för att kunnas nås och nå andra på sjön, men också för att kunna nå båtägare om båt och båtplats av t.ex. båtvakten.

Lämna dina uppgifter via länken i menyn till vänster.